Close

שאל שאלה באתר

היכן לוקחים שטר לביטול משכנתא?

א.ג.נ., היכן אני יכולה לקחת שטרות ביטול משכנתא שהסתיימה לפני שנים

חמדה שלום רב

אם הבנתי את שאלתך נכון, שטרות ביטול משכנתא מוציאים מהבנק מימנו לקחת את המשכנתא.

ניתן לגשת לכל סניף ולבקש את שטרות הביטול.