בדיקת נאותות

בדיקה שנעשית לעסק במסגרת הכנת תשקיף. כלומר, בדיקת הנאותות באה לבדוק את אמיתות ואיכות התשקיף, כאשר זה מתבצע בעיקר כהכנה לקראת הנפקה של חברה בבורסה למסחר. במסגרת הבדיקה נבחנים: יחסים עסקיים של החברה עם חברות אחרות, ניהול תקציב, בדיקת אופן הרגולציה הפנימית של העסק, ניתוח של תחזיות ושל תכניות עסקיות של החברה ועוד.