Close

שאל שאלה באתר

אם לקחתי חלק ממסלול המשכנתא בזכאות ל 30 שנה ועכשיו שאני רוצה לקחת את החלק השני אני רוצה להפחית בשנים האם גם הריבית תפחת ??וכיצד אדע לכמהאוכל להוריד את הריבית באמת

דוד שלום,

ריבית הזכאות היא חצי אחוז (1/2%) מתחת לטבלת ממוצע ריבית בנק ישראל כאשר שינוי הריבית (הפחתה לדוגמה) נקבע על פי שנות המשכנתא

ולכל היותר עד 3%