Close

שאל שאלה באתר

אני צריכה לקחת משכנתא של 450,000 ש”ח ורוצה שההחזר יהיה בין 3,500 ש”ח ועד 4,000 ש”ח. מה התמהיל שעליו הייתם ממליצים לי.

אלישבע שלום וחג שמח!
חשוב לי להדגיש שאין מדובר פה בהמלצה או הצעה, אלא כרעיון כללי מבלי להתחשב בנסיבות האישיות של הפונה:
שליש בריבית קבועה לא צמודה – לעשר שנים עד שתיים עשרה שנים.
שליש בפריים – לחמש עשרה שנים
שליש בריבית משתנה כל חמש – לחמש עשרה שנה – נדרש לבדוק את הפער בין צמוד ללא צמוד.
בהצלחה!