Close

שאל שאלה באתר

האם הבנק מחויב להעמיד משכנתא לאחר פתיחת תיק משכנתא?

האם בנק מחויב להעמיד משכנתא לאחר שפתח לי תיק משכנתא

צבי שלום

ככול שהתנאים הפיננסים והמשפטיים שהיו ידועים לבנק הן אותם נתונים אז כן.

צריכה להיות סיבה טובה לבנק לחזור בו מהאישור שניתן בדר"כ כאשר יש בעיה בשמאות נמוכה או בעיה משפטית בנכס.