Close

שאל שאלה באתר

האם ותק של שנה וחצי במקום העבודה מהווה תנאי סף מינימלי לקבלת משכנתא?

האם ותק של שנה וחצי במקום העבודה הוא תנאי סף מינימלי לקבלת משכנתא? או שהוא רק משפיע על תנאי ההלוואה? ניתן לקבל משכנתא גם אם יש ותק של שלושה חדשים בלבד? (כאשר מדובר בצעיר שסיים לימודים ורק עכשיו התחיל בכלל לעבוד)

שלמה שלום

וותק לא משפיע על הריביות כי אם על האישור שלה.

הבנק מבקש לראות כי תוכל לעמוד לאורך זמן בתשלומי המשכנתא ולכן ירצה לראות הכנסה + וותק.

בוודאי שמדובר על גילאים צעירים הבנק לא ידרוש לראות וותק וזה, כאמור לא ישפיע על גובה הריבית.

בהצלחה