Close

שאל שאלה באתר

כמה כסף ניתן לקבל תמורת משכון הדירה הקיימת כך שההחזר החודשי לא יעלה על 3,800 ש"ח?

שלום רב, יש לי דירת ארבעה חדרים ששווה 1.7 מיליון ומושכרת תמורת 4,300 ש”ח בחודש. אני רוצה למשכן אותה בשביל להשתמש בכסף כהון עצמי לדירה נוספת, עליה אקח משכנתא נפרדת. הרעיון הוא שהשכ”ד שאני מקבלת יכסה בעודף את המשכנתא על הדירה הקיימת, ואני אשלם מהמשכורת שלי את המשכנתא הנוספת. אני יודעת שניתן לקחת עד 50% אבל אני לא חושבת שאוכל לקחת את כל הסכום כי יש פה מגבלה, אני רוצה ששכר הדירה יכסה את כל המשכנתא פלוס הוצאות שוטפות בדירה, כך שההחזר החודשי לא יכול לעלות על נגיד 3,800 ש”ח בחודש. השאלה שלי היא כמה כסף אוכל לקבל תמורת משכון הדירה הקיימת כך שההחזר החודשי לא יעלה על 3,800 ש”ח? תודה מראש

גילה שלום רב

עקרונית ניתן לשעבד נכס קיים לרכישת נכס נוסף להשקעה אך מומלץ לעשות כן כאשר יש הון עצמי לעסקה ולא לקחת את מלוא הסכום כמשכנתא.

בנוסף יש לקחת בחשבון מס רכישה בשיעור של 8% מהשקל הראשון כך למשל על נכס ששווה M1 ₪ המס יהיה 80,000 ₪.

ככלל, ככול שאין הון עצמי נזיל לנכס להשקעה התקבול משכ"ד  לא באמת יחזיר את מלא ההחזר החודשי למשכנתא וזאת לפני עלויות נוספות לאורך השנים כדוגמת תיקונים נדרשים ועמידת הנכס ריק לתקופה נתונה בין שוכרים.

המלצתי, ככול שאין הון עצמי נזיל  נכון להיכנס לעסקה רק לרכישת נכס מאוד זול (הרבה יותר נמוך מהפוטנציאל של 50%) בסך שלא יעלה על 500,000 ₪