בטוחה/ביטחונות

נכס כלשהו אשר בא להבטיח למלווה כי ההלוואה שלו תוחזר באופן סדיר ומוחזקת על ידו. במידה והלווה אינו עומד בתנאי ההסכם, יש באפשרות המלווה לממש את הביטחונות כפיצוי. כאשר לווה לוקח משכנתא מהבנק, עליו למשכן את הדירה הנרכשת ולהעמיד אותה כביטחונות כנגד המשכנתא (לצורך כך יש לעשות רישום בטאבו). במידה והלווה אינו עומד בתשלומי המשכנתא השוטפים, הבנק יפנה את הדיירים מהדירה ויממש את הדירה.