מענק מותנה

סובסידיה של משכנתא הניתנת על ידי המדינה במטרה לעודד אוכלוסייה לעבור לאזורי פריפריה ולתרום לפיתוח שלה. המענק ניתן בצורת הלוואה ל-15 שנה, כאשר בכל שנה מופחת חלק יחסי באשראי עד לסילוקה המלא. במקרה של אי עמידה בתנאי המענק, הוא הופך להלוואה צמודה למדד בתוספת שני אחוז ריבית. ניתן לברר בכל עת על הישובים שבהם ניתן מענק דרך אתר הבינוי והשיכון.