פרצלציה (חלוקה)

פיצול של קרקע שמופיעה בתכנית בניין העיר לחלקות קטנות יותר, שניתן לרשום אותם בלשכה לרישום מקרקעין. כדי לבצע פרצלציה בצורה הנדרשת, יש להשתמש בשירותי מודד מוסמך ולאחר מכן לקבל את אישור הוועדות העירוניות לתכנון. במקרה של רכישת דירה חדשה, הקבלן הוא זה שנושא בדרך כלל בעלות הפרצלציה. ניתן לברר לגבי האופן שבו נכס הנדל"ן חולק, על ידי הפניית שאילתה באתר משרד הבינוי והשיכון.