Close

שאל שאלה באתר

אם יש לי הון עצמי של מליון שלוש מאות, אני מרוויח 9000 לחודש (מחציתם מלגות) ואשתי 6000. האם הבנקים יסכימו לתת לנו משכנתא של מליון ושלוש מאות כלומר 50% מערך הדירה הנרכשת?

יואב שלום

בהתאם לנתונים שהצגת אני מאמין שהבנק יאשר, ההחזר המינימאלי למשכנתא של 1,350,000 שח היא כ 5400 ש”ח. ההחזר הכלכלי המינימאלי המומלץ הוא כ 7,000 ש”ח

מכיוון שכיום הכנסות התא המשפחתי הן כ 15.000 שח ניתן לקחת משכנתא בהחזר נמוך של כ 5,500 ש”ח.

בהיבט הכלכלי גם אין בעיה  אך ורק בשל הפוטנציאל של גידול משמעותי בהכנסות.

עיקר הכנסות כיום מבוסס על מלגות כך שעם סיום הדוקטורט/פוסט הכנסות יעלו משמעותית וגם גם היכולת להגדלת ההחזר החודשי להחזר כלכלי של 7.000 שח