Close

שאל שאלה באתר

בכמה מותר לבנק להעלות את הריבית במסלול של ריבית משתנה צמודה כל חמש שנים?

בכמה מותר לבנק להעלות את הריבית במסלול של ריבית משתנה צמודה כל חמש שנים?

זהבה שלום

לצער הלווים, אין מגבלה לאחוז העלאת הריבית על ידי הבנק, אבל זה תלוי במה הבסיס לריבית (עוגן) וכמובן מה שינוי המדד והעוגן ביחד.

אבל בקצרה – אין מגבלה –  אבל בהחלט ישנם מצבים שהבנק מייקר את המרכיב הנ"ל בצורה משמעותית ועיתים בצורה מינורית יחסית.