Close

שאל שאלה באתר

בכמה אחוז מההכנסות הבנק מכיר לצורך חתימה על ערבות למשכנתא?

שלום רב, רציתי לשאול: אני רוצה לחתום כערב למשכנתא שבני לוקח. הבנתי שהבנק מכיר ב-50 אחוז מהכנסתי הפנויה לעניין זה. כלומר, אם נניח שחצי מהכנסתי הפנויה הוא 5000 ש”ח, אז כל ה-5000 הללו מצטרפים להכנסות של הבן, ומגדילים את יחס ההחזר שלו? (יוצא, שלמרות שיחס ההחזר של הלווה עצמו צריך להיות רק 30-40 אחוז מהכנסתו הפנויה, לגבי הערב מחשיבים 50 אחוז מהכנסתו הפנויה). האם הנתונים הללו נכונים? תודה רבה

דוד שלום

אתה צודק.

על פי נהלי בנק ישראל – ערב שמצטרף להלוואה, מחשבים עבורו רק 50 אחוז מההכנסה הפנויה שלו והיא מצטרפת להכנסת הלווה.

יש לקחת בחשבון שערב הוא גם משלם בפועל לפחות 20% מהמשכנתא.

בהצלחה