אינפלציה

עלייה במחירים שנמדדת בישראל על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. חישוב האינפלציה נעשה בדרך של השוואת סל מחירים ספציפי בחודש מסוים לחודש הקודם. יש לציין, כי המדיניות המוצהרת של הבנק המרכזי היא שאיפה ליעד אינפלציה בגובה של כ-2% וזאת כדי לאפשר צמיחה מאוזנת במשק. לווה משכנתא שנוטל הלוואה הצמודה למדד המחירים לצרכן, צריך לדעת שסביר מאד כי סכום ההחזר שלו יגדל לאורך השנים.