אובליגו

התחייבות כלכלית שיש לעסק או לאדם מסוים. אובליגו הוא מונח שכולל בתוכו את סך ההתחייבויות, לרבות התחייבויות כלפי עסקים אחרים, אשראי, הלוואות ועוד, שעומדים לחובת העסק או האדם.
אובליגו מהווה הערכה של מצבו הכלכלי של העסק ו/או האדם שלגביהם מתייחס האובליגו.