Close

שאל שאלה באתר

כיצד יחושב סכום ההחזר עבור משכנתא שאני צריך להיות ערב לה במקרה שאני כבר ערב למשכנתא אחרת?

אני ערב במשכנתא קיימת, חילקנו את ההחזר החודשי לפי אחוזים כך שהלווה משלם כ-20 אחוזים מההחזר החודשי ואני משלם 80 אחוז. כעת אני נצרך להיות ערב במשכנתא נוספת, ושאלתי היא כאשר הבנק יבדוק את נתוניי ויראה את ערבותי, האם הוא יחשבן רק את סכום ההחזר שיורד בפועל מחשבוני, או שעצם הערבות על כל סכום ההלוואה גם החלק שיורד מהלווה ג”כ נכנס לשיקולי הבנק ומשפיע על סכום המשכנתא החדשה? (בהנחה שהמשכנתא הנוספת תהיה מאותו סניף של המשכנתא הראשונה והם ידעו על ערבותי עליה). בתודה מראש

דניאל שלום

בגדול, הבנק בודק את ההחזר הנוכחי ולא הפוטנציאלי.