Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לבצע מחזור משכנתא בבנק אחר רק למסלול אחד?

האם ניתן לבצע מחזור משכנתא בבנק אחר רק למסלול אחד- דוגמה רק לקל”צ? שכן ידוע שירדה מלפני 4 שנים….

מורן שלום רב

על אף שמחזור מסלול אחד נשמע אטרקטיבי, לצערי הוא לא אפשרי, נדרש מחזור מלא.