מדד המחירים לצרכן

מדד שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומטרתו היא לבדוק את השינויים התקופתיים ברמת האינפלציה. הניתוח של השינויים במדד נעשה על ידי בדיקת סל מוצרים ממוצע שכולל בין השאר נדל"ן, מזון, הלבשה, תחבורה ועוד. יש לציין כי המדינה מעוניינת שהמדד יעלה לאורך זמן באופן מתון וישנו יעד אינפלציה שאליו היא מכוונת. פרמטר זה חשוב לענף המשכנתאות מכיוון שישנם מסלולים רבים הצמודים למדד.